Horaire vum Schwammen an Turnen

Vakanzen

Maison Relais

Busplang

Nëtzlech Adressen

Jugendpompjeeën Gemeng Manternach
ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rénert"
Fussball-Club Berdenia Berbuerg
Dëschtennis-Veräin Berbuerg
Dëschtennis-Veräin Bech
Basket-Ball Club Avenir Berbuerg
Bech-Berbuerger Musek
Micky-Maus Club Bech
Reit-Club Kobenbour

Betreiungsstruktur fir Kanner aus der Becher an der

Manternacher Gemeng.

Ëffnungszäiten :

D’Maison Relais ass op vu Méindes bis Freides vun

7.00 bis 19.00 Auer. Och während de Schoulvakanzen.

D’Maison Relais ass zou während den offiziellen

Feierdeeg an vum 24. bis den 31.Dezember.

Eis Offer:

· Betreiung vu Kanner am Alter vun 3 Méint bis 12

Joër

· Buffet an der Mëttesstonn

· Fräizäitaktivitéiten

· Surveillance vun den Hausaufgabe

· Zesummenaarbecht mat den Elteren, der Schoul

an de Veräiner

D’Erzéierequipe :

D’Kanner gin encadréiert vun:

- éducateurs/trices gradués/ées

- éducateurs/trices

- infirmiers/ières en pédiatrie

- aides socio-éducatives

Éis Gruppen:

Crèche:

3-18 Méint Raupen 71 93 63-53

18 Méint-4 Joer Pimpampel 71 93 63-55

Schoulgruppen:

Allgemeng 71 93 63-57

C1 71 93 63-62

C2 71 93 63-61

C3 71 93 63-59

C4 71 93 63-78

Tarif :

D’Verrechnung gëtt op Grond vum Tarif Chèque-

Service gemaach.

www.chequeservice.lu

Inscriptioun :

Wëll dir äert Kand an der Maison Relais umellen,

dann kontaktéiert eis um 71 93 63 51.

Kontakt :

Maison Relais Renert

Schoulstrooss

L-6831 Berbourg

Tél. : 71 93 63 51

Fax : 71 93 63 52

E-Mail : mr.renert@pt.lu

Chargée de direction : Diana Gliebe

Chargée de direction adjointe: Annick Stammet

Agent administratif: Arthur Naujokat

Structure d’accueil pour les enfants résidants aux

communes de Bech et de Manternach.

Heures d’ouverture:

Du lundi au vendredi de 7.00 à 19.00 heures.

Aussi pendant les vacances scolaires.

La Maison Relais reste fermée les jours fériés légaux et

du 24/12 au 31/12.

Notre offre:

· Encadrement des enfants âgés de 3 mois à 12 ans

· Buffet pendant l’heure de midi

· Activités de loisirs

· Surveillance des devoirs

· Collaboration entre parents, école et clubs

L’Équipe éducative :

L’encadrement des enfants est assuré par des :

- éducateurs/trices gradués/ées

- éducateurs/trices

- infirmiers/ières en pédiatrie

- aides socio-éducatives

Nos groupes:

Crèche:

3-18 mois Raupen 71 93 63-53

18 mois-4 ans Pimpampel 71 93 63-55

Groupes scolaires:

En général 71 93 63-57

C1 71 93 63-62

C2 71 93 63-61

C3 71 93 63-59

C4 71 93 63-78

Tarif :

Le tarif appliqué est celui des chèque-services.

www.chequeservice.lu

Inscription:

Si vous désirez inscrire votre enfant à la Maison Relais,

veuillez nous contacter au 71 93 63 51.

Contact:

Maison Relais Renert

Schoulstrooss

L-6831 Berbourg

Tél. : 71 93 63 51

Fax : 71 93 63 52

E-mail : mr.renert@pt.lu

Chargée de direction : Diana Gliebe

Chargée de direction adjointe: Annick Stammet

Agent administratif: Arthur Naujokat