Horaire vum Schwammen an Turnen

Vakanzen

Maison Relais

Busplang

Nëtzlech Adressen

Jugendpompjeeën Gemeng Manternach
ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rénert"
Fussball-Club Berdenia Berbuerg
Dëschtennis-Veräin Berbuerg
Dëschtennis-Veräin Bech
Basket-Ball Club Avenir Berbuerg
Bech-Berbuerger Musek
Micky-Maus Club Bech
Reit-Club Kobenbour
Cycle 1 - Précoce Hemstal Telefon E-Mail
Danielle Neve 790820
Nadine Piron 790820
Kirby Damiani 790820
Cycle 1 - Précoce Lellig Telefon E-Mail
Marcella Olivi 710178
Monique Jentgen 710178
Cycle 1 - Préscolaire Bech Telefon E-Mail
Suzanne Arendt 790419
Nadine Piron 790820
Cycle 1 - Préscolaire Berbourg Telefon E-Mail
Natascha Fohl 710673
Nathalie Schoellen 710673
Tally Scholtes 710673
Cycle 1 - Préscolaire Manternach Telefon E-Mail
Cathy Meyers 26710994
Tally Scholtes 26710994
Cycle 2.1 Telefon E-Mail
Sandy Schoellen 719363 73
Chantal Thinnes 719363 76
Cycle 2.2 Telefon E-Mail
Josiane Boever 719363 74
Josée Albert 719363 72
Francoise Lettal 719363 72
Cycle 3.1 Telefon E-Mail
Danielle Laschet 719363 22
Paul Fayard 719363 38 E-Mail
Cycle 3.2 Telefon E-Mail
Cathy Guirlinger 719363 21
Steffi Schlechter 719363 26
Laurence Fattebene 719363 26
Cycle 4.1 Telefon E-Mail
Ralph Dupont 719363 36
Christian Weis 719363 32
Kim Thesen 719363 34
Cycle 4.2 Telefon E-Mail
Elena Grunow 719363 37
Gilles Irthum 719363 31
Education Physique Telefon E-Mail
Jean Schmitz
Instruction Religieuse Telefon E-Mail
Tanja Konsbruck
Nadine Weydert