Horaire vum Schwammen an Turnen

Vakanzen

Maison Relais

Busplang

Nëtzlech Adressen

Jugendpompjeeën Gemeng Manternach
ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rénert"
Fussball-Club Berdenia Berbuerg
Dëschtennis-Veräin Berbuerg
Dëschtennis-Veräin Bech
Basket-Ball Club Avenir Berbuerg
Bech-Berbuerger Musek
Micky-Maus Club Bech
Reit-Club Kobenbour

Cycle 2.1 Mme Josiane Boever

1. Apel Lorie
2. Bamberg Tim
3. Beidler Kathy
4. CarvalhoGonçalves Rodrigo
5. Colling Laure
6. Diez Stefanova Marc
7. Fièvez Amélie
8. Kramer Paulina
9. Krüger Matthieu
10. Saeul Pit
11. Schmit Luca
12. Schmit Sophie


Cycle 2.1 Mme Josée Albert/Mme Françoise Lettal

1. Buttini Joëlle
2. Boby Mil
3. Gomes de Faria Hélène
4. Jackson Wolfgang
5. Jusufovic Malik
6. KeurmeurDiNicolo Neil
7. Kremer Schram Zoe
8. Lahr Julia
9. Meyers Léini
10. Peacock Alice
11. Schmit Len
12. Schönbeck Charlotte
13. Weydert Matteo